Gratis verzending vanaf €40

Home » Privacybeleid

PrivacybeleidInleiding

Deze website wordt beheerd door Le Blèd. De termen “wij”, “ons”, “ik” en “onze” verwijzen naar Le Blèd.

Wij waarderen uw privacy en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken gegevens wanneer u een aankoop doet in onze webshop of inschrijft voor onze nieuwsbrief. Verder verwerken wij persoonsgegevens van onze leveranciers. De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Le Blèd, gevestigd aan Constructieweg 20, 3641 SB Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doordat u onze site bezoekt of een aankoop doet, neemt u deel aan onze ‘service’ en gaat u akkoord met het privacy beleid. Wij vragen u dan ook om de privacyverklaring en de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Bovendien hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lebled.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Le Blèd uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Blèd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (optioneel)

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Betalingsgegevens
- Bestelgegevens en orderhistorie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

 

Le Blèd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Beantwoorden van uw vragen

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Le Blèd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Le Blèd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Le Blèd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Le Blèd) tussen zit. Le Blèd gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 

- Google Analystics
- Le Blèd
- Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
- Bewaartermijn: 2 aar

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

 

Le Blèd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
2 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet zonder geldige reden aan derden. Le Blèd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Indien deze partijen worden beschouwd als 'bewerkers' in de zin van de privacywetgeving, zullen wij ervoor zorgen dat met deze partijen een overeenkomst voor gegevensverwerking wordt gesloten die voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de GDPR.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Le Blèd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Le Blèd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Blèd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Daarnaast willen wij u mededelen dat wij onze mailbox periodiek leeghalen van privacygevoelige gegevens van onze klanten. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lebled.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Le Blèd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Blèd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice info@lebled.nl

 

Contactgegevens

Le Blèd is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd te Mijdrecht (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 80580440, handelend onder de handelsnaam Le Blèd.

Vragen over de voorwaarden dienen te worden gericht aan onze functionaris in gegevensbescherming

 

Yasmine El Kaouini is de Functionaris Gegevensbescherming van Le Blèd Hij/zij is te bereiken via zakelijk.yasmine@outlook.com

Website: https:/www.lebled.nl

Adres: Constructieweg 20, 3641 SB Mijdrecht

Tel: +31644008149